Rehabilitacija nakon preloma kosti

Rehabilitacija nakon preloma kosti

Prelom kosti pretstavlja delimični ili potpuni prekid koštanog integriteta. Uopšteno, prelomi kosti mogu biti otvoreni (postoji komunikacija sa spoljašnjom sredinom) i zatvoreni. Takođe mogu biti i jednostavni (naprsnuća i nagnječenja kosti) i složeni (veći broj izmeštenih ulomaka).
Od težine preloma zavisi i terapijski pristup.

Lečenje

Mesto preloma se imobiliše u trajanju od, uglavnom, šest nedelja. Imobilizacija doprinosi pravilnom srastanju ulomaka, ali posledično dovodi do smanjenja pokretljivosti u dva susedna zgloba.

Fizikalno lečenje svoju primenu nalazi od početka ortopedskog lečenja (magnetna i elektroterapija za ubrzanje procesa zarastanja kosti) do potpunog oporavka pacijenta.

Po skidanju imobilizacije, uključuju se magnetna i elektroterapija kao i neke toplotne procedure koje, kao što smo naveli, pospešuju zarastanje ali i eliminišu otok i povećavaju elastičnost veziva pa se koriste kao uvod u kineziterapiju (vežbe).

Lečenje nakon preloma kosti

Primenom elektromagnetnog polja dolazi do ubrazanog ulaganja kalcijuma u kost, adekvatne polarizacije kolagenih vlakana (smanjuje se verovatnoća nastanka kontrakture u zglobu) i poboljšavaju cirkulaciju i oksigenaciju tkiva, te ubzavaju reparaciju.

Metalni inplanti nisu prepreka za tretman elektromagnetnim poljem.
Vežbe se odnose na što ranije pokretanje i opterećenje ekstremiteta, ali uvek u dogovoru sa hirurgom. Takođe, rade se vežbe balansa, zatim jačanje mišića pokretača donjih i gornjih ekstremiteta (priprema ramenog pojasa za hod sa štakama).

Cilj je potpuni oporavak pacijenta sa osposobljavanjem za samostalno obavljanje svih aktivnosti dnevnog života.